81 747 10 43
poczta@sp4.lublin.eu

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, w imieniu którego obowiązki administratora sprawuje dyrektor jednostki; dane adresowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.

 3. Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzysta jednostka przy ich przetwarzaniu – (np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z poleceniami administratora.

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 2. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).